PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • hlavná kniha
  • účtovný denník
  • kniha analytickej evidencie
  • evidencia pohľadávok
  • evidencia záväzkov
  • upomienky k pohľadávkam v omeškaní, výpočet úrokov z omeškania
  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • poznámky