JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • peňažný denník
  • pokladničná kniha
  • kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku
  • evidencia zásob
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • výkaz o majetku a záväzkoch
  • upomienky k pohľadávkam v omeškaní
  • výpočet úrokov z omeškania